Brief voor de verkenner Provincie Noord-Holland

Brief voor de verkenner Provincie Noord-Holland

25 mrt 2023 10:37:46 UTC

door Maik de Weerdt en Julia Schneemann, Volt Noord-Holland

24 maart 2023

Geachte mevrouw Broekers-Knol, beste Ankie, 

We staan voor grote uitdagingen en moeten nu belangrijke keuzes maken. Wij willen de huidige én toekomstige generatie(s) een gezondere, leefbaardere en meer democratische provincie doorgeven. Volt hoopt dat een nieuw college van Gedeputeerde Staten gehoor geeft aan deze opdracht met ambitieus en daadkrachtig beleid.  

Volt staat voor een democratisch, sociaal en duurzaam Noord-Holland én Europa, waarin iedereen gelijke kansen heeft. Wij staan voor constructieve samenwerking: we zoeken liever naar de overeenkomsten dan dat we de verschillen tussen partijen uitvergroten. Alleen door samen te werken, pakken we de grote uitdagingen van de 21e eeuw – zoals klimaatverandering, energietransitie, de wooncrisis en het afnemende vertrouwen in de politiek – aan. 

Verschillende ingrijpende ontwikkelingen tekenen de laatste politieke jaren: vertrouwen in de politiek neemt af, de Europese Unie wordt klein gehouden, de overheid is steeds minder in staat om problemen op te lossen en de rechtsstaat staat onder druk. Er was een hoge opkomst en dat vertelt ons dat mensen oplossingen willen. De politiek moet leveren. De Europese Unie, de rechtstaat en politiek op basis van wetenschap is de manier waarop Volt politiek bedrijft. Van toekomstige partners verwachten wij hetzelfde. 

De politieke dynamiek zorgt ervoor dat oplossingen voor grote problemen steeds vooruit worden geschoven. Volt wil deze dynamiek doorbreken, zodat we niet meer vooruitschuiven, maar vooruitdenken. Volt is voorstander van nieuwe vormen van politiek. Wij staan open voor het onderzoeken van bijvoorbeeld een hoofdlijnenakkoord, een statenbreedakkoord of akkoorden per thema met een breed draagvlak. 

Volt kiest voor een samenleving waarin de maatschappelijke en politieke democratie elkaar aanvult en versterkt. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij het vertrouwen in de politiek herstellen en het draagvlak voor politieke keuzes vergroten.  Noord-Hollanders moeten actief kunnen deelnemen aan het vormgeven van de provincie. Volt pleit voor besluitvorming samen met participerende burgers, experimenteren met permanente burgerberaden en het stimuleren van burgerinitiatieven.

Jongeren en toekomstige generaties vormen de toekomst, maar ontbreken vaak in beleidsbepaling, terwijl de beleidskeuzes van vandaag invloed hebben op de leefbaarheid voor huidige en toekomstige generaties. Volt wil dat de belangen van jongere generaties in bestaand en nieuw beleid worden verankerd, door een generatietoets toe te passen. 

Volt wil werken aan een betrouwbare overheid. Het is ten eerste van groot belang dat het gat tussen beleid en de uitvoering daarvan wordt verkleind. Grote uitdagingen vragen om ambitieuze politieke doelstellingen, maar vaak blijkt dat de overheid haar doelen niet haalt. Voor Volt staat voorop dat de overheid haar doelen moet waarmaken. Effectievere uitvoering van provinciaal beleid zien wij als topprioriteit. Ten tweede moet de provincie zorgen voor gelijke behandeling bij handhaving van vergunningen. Ten derde is een betrouwbare overheid een benaderbare overheid. In een complexe samenleving die in hoog tempo digitaliseert zijn integere en veilige IT-systemen onmisbaar. Volt omarmt technologie. Wij zetten technologie in voor een efficiënte, veilige en benaderbare overheid. Dat betekent ook dat de provincie mensen moet helpen die moeite hebben met digitalisering.

Volt zet in op klimaatneutraal in 2040. Dat vraagt een ambitieuze klimaataanpak met harde afspraken. Volt pleit voor een betrouwbare en brede energiemix, zonder taboes. Gezien onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen is dit belangrijker dan ooit. Wij willen dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft in haar eigen optreden, zoals bijvoorbeeld bij aanbestedingen en het toegankelijker maken van duurzaamheidssubsidies.

Voor Volt is wonen een recht, geen luxe. Ons uitgangspunt is betaalbaar bouwen, betaalbaar houden. De provincie geeft innovatieve ideeën de ruimte, speelt een actieve rol om bureaucratische drempels weg te nemen en springt flexibeler om met bestemmingsplanning en wooncorporaties. 

Volt omarmt de Europese Unie en staat pal voor een sterke Europese samenwerking. Volt wil dat de provincie meer werk maakt van de Europese Unie. Dat betekent nu aan de slag met Europese richtlijnen, meer inspringen op Europese kansen en erkenning van de Europese Unie als volwaardige bestuurslaag. 

Tot slot is Volt nieuw in de Noord-Hollandse staten. Met twee zetels past ons bescheidenheid. Volt stelt zich constructief op en kijkt ernaar uit om zowel met het nieuwe college als met de oppositie samen te werken. We moeten stevig aan de slag om het vertrouwen in de politiek te herstellen en de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.  Dat zijn wij de huidige en toekomstige generaties verschuldigd.  

Met vriendelijke groet,

Maik de Weerdt en Julia Schneemann

Volt Noord-Holland